logoPACTEMA

L'ocupació es reactiva a la Marina Alta

CREAMA PER MITJÀ DE L’OBSERVATORI, ANALITZA LES DADES D’OCUPACIÓ DEL MES DE FEBRER

L’ocupació es reactiva a la Marina Alta amb 628 ocupats nous i 104 demandants d’ocupació menys, deixant el millor febrer de la sèrie històrica.

Després de conéixer les últimes dades del mercat laboral del mes de febrer 2023, podem destacar que per tercer mes consecutiu el creixement del nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la Marina Alta es manté quasi en un mateix nivell. Així, en el segon mes de l’any es van comptar amb 58.744 afiliats, 628 més que fa un mes (+1,08%). Febrer consolida un bon inici de l’any per a l’ocupació.

Com era d’esperar, el mes de febrer és un mes en què sempre ha crescut l’afiliació i en el qual se sol reduir la desocupació i històricament el volum de contractació segueix normalment un moviment creixent, malgrat que en aquest mes coincideix la xifra de contractes registrats de gener. Aquest balanç és més positiu que el de la mitjana nacional, perquè malgrat augmentar l’ocupació, puja lleugerament el nombre d’aturats (+0,1%), o fins i tot al de la província d’Alacant i Comunitat Valenciana, on a aquests lleus augments de l’ocupació li acompanyen descensos d’aturats més tènues que a la comarca (-0,42% i -0,47%). Per tant, a la Marina Alta aquest febrer ha aguantat millor que el d’altres exercicis l’envit de la crisi inflacionista (les millors dades històriques d’afiliació i demandants d’ocupació en un mes de febrer) i malgrat els dubtes que amenacen a l’economia. Si bé aquest descens mensual del nombre de demandants d’ocupació és el més baix dels últims set anys (a excepció del 2021, +0,10%), s’aconsegueix un valor absolut de desocupació al febrer més baix que qualsevol altre febrer.

Quant al nombre d’afiliats[*] a la Seguretat Social, després de sis mesos de retraïment ens trobem amb un mes de febrer amb saldo positiu. Al febrer creix en 628 persones, situant-se en 58.744 persones afiliades, cosa que significa un augment del 1,08% respecte al mes anterior, per tant, podem ressaltar que en aquest mes es frena aqueixa estacionalitat pròpia dels mesos anteriors.

Si comparem les dades d’afiliats a nivell provincial i autonòmic, les dades també són positius, encara que més favorables per a la Marina Alta, ja que en aquests les afiliacions a penes han canviat (+0,64% i +0,89% per a la Comunitat Valenciana i província d’Alacant respectivament), mentre que, a la Marina Alta, com ja hem esmentat, es troba entorn a l’1%.

Que l’afiliació cresca respecte al mes passat i en comparació amb el mateix mes de l’any anterior ja és una bona notícia. Però les conclusions milloren encara més en ampliar la mirada: els 58.744 afiliats a la Seguretat Social registrats conformen la millor xifra aconseguida en un mes de febrer. La variació interanual de l’ocupació ha quedat situada al febrer en el +5,43%. L’habitual al febrer, després del clàssic empitjorament de gener després de la fi de la campanya nadalenca és que l’afiliació millore lleugerament, en aquest cas és el febrer amb més afiliació en termes absoluts, malgrat que registra el menor creixement respecte a gener des de 2015 (+0,89%), amb l’excepció de 2021. Per tant, mirant en perspectiva, el mercat laboral de la Marina Alta arranca l’any en molt bona posició, manté la marca de més de 58.000 afiliats, i amb un dels majors percentatges de creixement interanual de l’ús de la sèrie històrica en un mes de febrer. Es comprova que és un creixement positiu, que equival a un augment en el nombre de persones afiliades en l’últim any de 3.028 persones. Respecte al difícil any de 2020, la millora es dispara amb un augment percentual del 9,37%, o 14,69% respecte a 2021, i un total de 5.033 persones afiliades més i 7.524 respectivament.

Per activitat, tots els règims experimenten un augment en major o menor mesura dels seus afiliats respecte al mes anterior. El Règim Especial de la Mar creix en un 1,89%, 24 afiliacions més. El Règim Especial Agrari augmenta en 1,42% (+5 afiliacions). El Règim General que en termes absoluts és qui més veu augmentada la seua xifra respecte a gener, augmenta en 525 afiliacions (+1,39%). El Règim Especial d’Autònoms es manté pràcticament igual al mes anterior i augmenta lleugerament en 0,40% (+72 afiliacions).

Interanualment -comparativa amb febrer de 2022-, existeix un creixement generalitzat del nombre d’afiliacions; l’afiliació en el Règim General (+7,04%), Règim Especial de la Mar (+15,65%), Règim d’Autònoms (+1,94%) i Règim Especial de la Llar (+0,76%). El Règim Agrari és l’únic que pateix en l’últim any un descens del 5,31%.

Quant al nombre de demandants d’ocupació, disminueix al febrer en 104 persones respecte a gener fins a aconseguir els 9.462 demandants, la xifra més baixa en un mes de febrer de l’última dècada. Un descens mensual del 1,09%, i pese produir-se una caiguda inferior al de febrers d’anys anteriors (el descens més fluix des de 2015 i a excepció és clar de 2021). Amb tot, la xifra de desocupació segueix per davall dels 10.000, una barrera psicològica que la Marina Alta va deixar arrere al maig de 2022 i que no ha tornat a creuar des de llavors. A més, els 9.462 demandants d’ús de l’últim registre de LABORA són la menor marca en un mes de febrer des de 2008 (7.393 registres), abans de la Gran Recessió.

La composició de demandants d’ocupació per sexe queda representada com va sent habitual en els últims mesos, on el pes dels parats homes és pràcticament igual a la del mes anterior, un 41,53% (3.930), enfront del 58,47% de dones (5.592), que continuen patint una major desocupació. El descens de demandants d’ocupació en l’últim mes ha sigut quasi a l’una, lleugerament més beneficiós per als homes, al voltant del dígit percentual (-1,11%, -44 homes), i el de les dones ha disminuït en un 1,07% i amb una diferència de parades respecte al mes anterior de -60 dones. Si comparem respecte a febrer de 2022 es produeix una caiguda general, i aquest descens interanual en aquest cas i per primera vegada és més favorable per a les dones (-12,01% en dones enfront de -10,68% en homes). Així, aproximadament la taxa de reducció és de pràcticament d’1 punt percentual superior en el cas de les dones, contrarestant les altes diferències que es venien produint interanualment mes a mes, per tant, la variació de demandants d’ocupació en la seua comparativa anual reverteix aquesta diferència a favor de les dones en l’últim any.

Si analitzem l’atur per sectors econòmics i respecte a gener, l’atur registrat baixa en Serveis amb una caiguda del 1,60% (-119 persones i 7.305 demandants d’ocupació), amb la caiguda més alta de demandants d’ocupació. Es manté pràcticament pla en Indústria, amb un -0,21% (-1 persones i 479 demandants d’ocupació). L’atur registrat augmenta lleument en Construcció, amb 10 persones més (+0,93% i 1.087 demandants d’ocupació) i en Agricultura augmenta de nou en 3 demandants d’ocupació (+1,91% i 160 demandants d’ocupació).

Si comparem la xifra de demandants d’ocupació d’aquest mes de febrer amb febrer de 2022, la variació interanual continua sent favorable, perquè es redueixen en 1.225 demandants d’ocupació (-11,46%). Prossegueix l’alentiment del descens de l’atur registrat. La variació anual suaument va perdent manxa (des del màxim valor interanual registrat al febrer ’22, amb un -27,90%). La seua caiguda interanual ha sigut la més moderada des d’octubre de 2021 (-5,65% respecte a octubre ’20). Així, els sectors d’activitat amb major caiguda percentual de persones parades en l’últim any són Agricultura, que repeteix mes amb la taxa interanual més baixa (-26,94% i 59 persones menys) i Serveis que, malgrat que lidera per tradició l’avanç de l’ocupació a la comarca, la seua caiguda absoluta de demandants d’ocupació és la més alta (-1.123 persones), i la seua variació percentual interanual és del -13,32%.

Si detallem l’anàlisi per secció d’activitat econòmica i ens centrem en aquelles activitats amb major pes a la Marina Alta, observem que l’Hostaleria disminueix en 56 persones (-2,77%). I Comerç rebaixa la seua xifra de persones desocupades en 13 persones (-0,80%). Aquestes variacions cobren major dinamisme si ho comparem amb el mes de febrer de l’any passat; Hostaleria disminueix els seus demandants d’ocupació en 666 persones, -25,32% i Comerç un -11,15%, -203 persones, responsables en major mesura del descens anual del nombre d’aturats a la Marina Alta. Cal afegir els sectors tradicionals com l’Agricultura i Construcció que milloren aquesta relació de demandants d’ocupació, reduint la seua taxa d’inscrits en les oficines de Labora en un -26,94% i -3,29% respecte a febrer de 2022.

Per mitjà del càlcul de la taxa d’atur, a la Marina Alta, s’observa un descens de 0,26 punts, aconseguint una taxa d’atur estimada del 13,87%, La província d’Alacant i Comunitat Valenciana també veuen decrescudes, però una mica menys, les seues taxes d’atur, quedant-se en un 16,84% i 14,36%, respectivament.

En matèria de contractació, ens trobem per primera vegada amb nul·litat en la seua variació mensual, així al febrer s’han signat el mateix nombre de contractes que al gener (+0,0%). Dels 2.353 contractes, 7 de cada 10 van ser de caràcter indefinit, percentatge que supera el registrat al gener quan la proporció de contractes fixos va ser del (64,09%). Es manté la tendència de superar als contractes temporals des d’abril de 2022 (valores mitjanes superiors al 65%). Aquest creixement en pla mensual es compensa entre els augments dels contractes indefinits (+9,22%, +139) i pèrdua dels temporals (-14,15%, -116). Dels 2.353 contractes signats durant aquest mes, el 70,0% van ser de caràcter indefinit (53,88% en la Comunitat Valenciana i 57,30% a la província d’Alacant), augmentant prop dels 6 punts el percentatge recollit al gener. Després de quasi un any de ple impacte de la reforma laboral, es pot demostrar com segueix guanyant pes el contracte indefinit respecte al temporal, un fenomen impulsat per aquesta reforma laboral, l’objectiu perseguit de la qual era reduir la temporalitat en el sector privat. La major estabilitat propiciada per aquesta transformació s’aprecia en aquest augment del pes d’aquesta modalitat de contractació respecte a l’any passat, la qual cosa suposa un increment de 479 contractes (+41,01%) sobre igual mes de l’any anterior. Les 1.647 contractacions indefinides d’aquest mes (70,0%), multiplica per més del 4 la mitjana d’un mes de febrer previ a l’entrada en ferma de la reforma laboral. S’han signat com a resultat 2.353 contractes, dels quals el 29,92% són temporals (704 contractes). D’aquesta manera, la contractació indefinida porta el seu onzé mes de consistència (després de la reforma laboral), i malgrat que existeixen vaivens intermensuals, existeix un clar predomini sobre la contractació temporal en aquests onze últims mesos.

En magnituds acumulades, s’han realitzat 29.649 contractes per temps indefinit fins a febrer de 2023 (de febrer 2022 fins a febrer ’23), representant un ascens de 22.537 (316,89%) sobre el mateix període de l’any 2022.

Per tant, en els contractes indefinits es produeix un augment respecte al mes anterior (+139 i +9,22%) i la contractació temporal veu disminuïda la seua contractació en un 14,15% (-116 contractes). S’hauria de conéixer en profunditat com afecta el fenomen de la major mortalitat dels contractes indefinits. El nombre total de contractes durant aquest mes de febrer és inferior al del mateix mes de l’any passat en un -26,08% (-830 contractes), i per exemple una quantitat menor a la dels contractes que es van signar en els febrers des de 2014 fins ara (excepte el de 2021). Aquesta caiguda interanual ve explicada per la contractació temporal (-65,06% i -1.311 contractes), però es reforça la contractació indefinida, amb increments interanuals del 41,01% (+479 contractes). Un quadre general similar al de mesos anteriors de pujada de la contractació indefinida en termes interanuals, encara que tendeix a moderar-se amb el pas del temps; al juny passat creixien a un ritme anual del 723,73%. D’altra banda, cal ressaltar que prop de la meitat d’aquesta nova contractació en aquest últim mes és a jornada completa (54,78% enfront del 45,22% a jornada parcial), malgrat que aquesta modalitat de contractació disminueix en un 1,30% respecte al mes anterior és la modalitat de contractació que cobra major pes, mentre que la signatura de contractes a jornada parcial augmenta en un 1,62%, fet que no ocorria des de juliol ‘22.

Es poden apreciar aquesta compensació en la intensitat de la variació de la contractació per sexe respecte al mes anterior així, la contractació en homes ha augmentat en un 2,06% (+26 contractes) respecte a gener i en les dones mateixa quantia, però en sentit negatiu, -2,39% (-26 contractes). El nombre de contractes signats durant el mes de febrer, afavoreix més als homes, un 54,82% enfront d’un 45,18% en les dones (1.290 i 1.063 contractes respectivament). Respecte a febrer 2022, el descens de les contractacions ha sigut més intens en el cas de les dones (-30,16%, enfront del -22,34% en homes). Haurem de veure si la distància entre sexes (en matèria de contractació) es continua retallant en aquest any 2023.

Observatori Marina Alta de CREAMA i PACTE’MA. és un projecte subvencionat per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social, dins del programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana.

 

«L’Observatori Marina Alta de CREAMA i PACTE’MA és un projecte subvencionat per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social, dins del programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana.»

 

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d’afiliació de persones treballadoras és menor que cinc, no s’indica el valor real, sinó que s’indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

 

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià